Ogólne Warunki Sprzedaży

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Celem niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest określenie warunków, na jakich Polstal Spółka Jawna Mariusz Słabosz, Arkadiusz Krawiec, zwany dalej „Polstal” lub „Sprzedającym”, sprzedaje Kupującym swoje produkty (wyroby hutnicze) wskazane każdorazowo w szczegółowych warunkach zamówień lub umowach.
 2. Ilekroć w niniejszych warunkach jest mowa o:
  • OWS – rozumie się przez to niniejsze „Ogólne Warunki Sprzedaży”
  • Kupującym – rozumie się przez to osobę fizyczną, prawną lub jednostkę nieposiadającą osobowości prawnej, która nabywa produkty od Polstal dla celów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
  • Towar – towary handlowe będące przedmiotem umowy
  • Strony – Sprzedawca i Kupujący
 3. OWS obowiązują Strony każdej umowy sprzedaży, w której jako Sprzedająca występuje Polstal, chyba, że umawiający się uzgodnią inaczej. Warunki handlowe zaproponowane przez Kupującego mogą obowiązywać tylko w przypadku, gdy zostaną pisemnie zaakceptowane przez Polstal.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży z Polstal, Kupujący składa zamówienie na zasadach określonych poniżej. Zamówienie składane jest w formie pisemnej - może ono zostać przesłane do Polstal w formie elektronicznej lub faxem. Wszelkie zmiany w zamówieniu wymagają formy pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail) pod rygorem nieważności.
 2. Każde zamówienie dla swej ważności musi zawierać co najmniej następujące informacje:

  przedmiot zamówienia lub jego opis oraz wszystkie informacje, które będą określone w ofercie Polstal, ilość towaru lub usług oraz cenę, pełne dane Kupującego (uzależnione od formy prawnej), pełne dane do wystawienia faktury VAT oraz adres dostawy towaru, jeśli jest inny niż dane na fakturze, formę płatności oraz sposób odbioru towaru, datę sporządzenia zamówienia; pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby działającej w jego imieniu.
   
 3. Otrzymanie zamówienia przez Polstal nie jest równoznaczne z przyjęciem go do realizacji.
 4. Ważność zamówienia wymaga potwierdzenia go przez Polstal w formie pisemnej lub elektronicznej (faks, e-mail).

III. PRAWO WŁASNOŚCI

 1. Polstal zachowuje prawo własności Towaru będącego przedmiotem zamówienia Kupującego, aż do całkowitej zapłaty tej ceny przez Kupującego. Do momentu całkowitej zapłaty ceny, Kupującemu nie wolno w żaden sposób ani obciążać, ani zbywać przedmiotu zamówienia (dotyczy to również przewłaszczenia na zabezpieczenie).
 2. Ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego z chwilą wydania towaru Kupującemu, a w przypadku powierzenia towaru przewoźnikowi z chwilą wydania towaru przewoźnikowi, niezależnie od tego kto ponosi koszty transportu.
 3. W przypadku wystąpienia naruszeń umowy przez Kupującego, w szczególności w przypadku opóźnienia w zapłacie, Polstal uprawniony jest do odbioru, na koszt Kupującego, przedmiotu zamówienia od Kupującego, po uprzednim wezwaniu go do zwrotu lub zapłaty.

IV. CENY / WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
  Ustne porozumienia i zapewnienia pracowników Sprzedającego są wiążące dopiero z chwilą ich pisemnego potwierdzenia.
 2. W przypadku niezależnej od Sprzedającego zmiany opłat i kosztów – mających wpływ na wysokość ceny, powstałych w okresie pomiędzy zawarciem umowy a dostawą, Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany ceny w odpowiednim zakresie.
 3. Jeżeli Kupujący dopuścił się opóźnienia w zapłacie ceny za dostarczoną część zamówionego Towaru, Polstal może powstrzymać się z dostarczeniem dalszych części Towarów wyznaczając Kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu może od umowy odstąpić.
 4. Sprzedający może zażądać by Kupujący dokonał natychmiastowej płatności za zakupiony towar lub by przedstawił satysfakcjonującą gwarancję jej dokonania w uzgodnionym terminie.
 5. W przypadku otrzymania przez Sprzedającego, po zawarciu umowy, wiadomości o znaczącym
  pogorszeniu się sytuacji finansowej nabywcy, w wyniku, którego zagrożone jest zaspokojenie roszczeń Sprzedającego, jest on uprawniony żądać ich zaspokojenia niezależnienie od terminu płatności.
 6. Reklamacje ilościowe i jakościowe nie uprawniają Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.

V. DOSTAWA

 1. Warunki dostawy są każdorazowo określone w ofercie i jej późniejszym potwierdzeniu.
 2. Przekroczenie terminu dostawy nie może skutkować anulowaniem zamówionych dostaw.
 3. Jeżeli wysyłka opóźnia się z przyczyn, za które Polstal nie ponosi odpowiedzialności, od dnia gotowości do wysyłki wszelkie ryzyka przechodzą na Kupującego. Kupujący zobowiązuje się do współdziałania z Polstal w zakresie niezbędnym do wykonania umowy.
 4. Niżej wymienione okoliczności zwalniają z wszelkiej odpowiedzialności za zerwanie umowy. Są to: siła wyższa i wszelkie inne okoliczności, nad którymi Strony nie maja kontroli, takie jak konflikty pracownicze, restrykcje celne, walutowe i energetyczne, powszechne niedobory towaru, nadzwyczajne decyzje władz oraz braki i opóźnienia realizacji zamówień przez dostawców Sprzedającego, wynikające z któregokolwiek z opisanych wyżej powodów.

VI. JAKOŚĆ

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału odpowiadała jego potrzebom.
 2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, będzie on dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 3. Stosowne atesty i certyfikaty dołącza się przy każdym zamówieniu w formie kserokopii. Sprzedawca jest odpowiedzialny za to czy przedstawione dokumenty dotyczą dostarczonej stali, nie kontroluje natomiast informacji w nich zawartych.

VII. PRZYJĘCIE TOWARU / REKLAMACJE

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek towaru. Nieuzasadniony czas oczekiwania na rozładunek obciąża Kupującego.
 2. Kupujący jest zobowiązany do zbadania towaru pod względem ilościowym i jakościowym natychmiast po jego otrzymaniu.
 3. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza niezgodności z dowodem dostawy dokonuje na wskazanym dokumencie pisemnej adnotacji i niezwłocznie informuje o tym Sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.
 4. Sprzedający zobowiązuje się do wymiany niezgodnej z zamówieniem dostawy, jeśli reklamacja zostanie złożona właściwie.
 5. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za dostarczony towar zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za straty gospodarcze i utracone korzyści Kupującego wynikające ze złożonej i uwzględnionej reklamacji.

VIII. ZWROT TOWARÓW

 1. Zwrot towarów dopuszcza się wyłącznie w oparciu o osobną umowę zawarta pomiędzy Stronami w tej kwestii.
 2. Warunkiem przyjęcia zwracanych towarów jest to, by były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie musza być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.

IX. SPORY

 1. Niezgodności między Kupującym i Sprzedającym, których nie da się rozwiązać na drodze negocjacji, rozstrzygane będą przez odpowiednie miejscowo i merytorycznie sądy właściwe dla Sprzedającego.