Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 

Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie 4.3 Kredyt technologiczny
DOTACJE NA INNOWACJI

Tytuł projektu:
Nowa technologia składowania, konfekcjonowania i przetwarzania wybranych produktów hutniczych w półprodukty

Umowa o dofinansowanie nr. POIG.04.03.00-00-A16/12-00 z dnia 8 maja 2013 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 5.540.000,00 PLN
Wartość dofinansowania: 2.541.593,20 PLN

 

Innowacyjna gospodarka - Narodowa strategia spójności