Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby

Nazwa projektu:
Znaczący wzrost konkurencyjności Polstal Spółka Jawna poprzez wdrożenie do oferty innowacyjnych usług w regionie

Nazwa beneficjenta:
POLSTAL Spółka Jawna Mariusz Słabosz, Arkadiusz Krawiec – Sosnowiec

Umowa o dofinansowanie nr. UDA-RPSL.01.02.04-00-103/11-00 z dnia 24 września 2013 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 4.421.505,60 PLN
Wartość dofinansowania: 687.216,02 PLN
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Informacja źródłowa na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdującego się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Program regionalny - Narodowa strategia spójności